Vlakke blaasmond gebogen

€ 11,70

Enkel voor STIHL BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 55, SH 56, SH 85, SH 86, SHE 71, SHE 81.