Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant
Door het ondertekenen van de bestelbon of het elektronisch bevestigen van de aankoop verbindt de
koper zich op vaste en onherroepelijke wijze.
In geval de koper zijn verplichtingen tot afhalen en betalen niet naleeft mogen wij na de termijn van
acht dagen, zonder aanmaning, hetzij de uitvoering van de overeenkomst eisen, hetzij deze als
verbroken beschouwen, ten nadele van de koper. In het laatste geval zal de koper een forfaitaire en
onherleidbare som gelijk aan 25% van de contractueel vastgestelde prijs betalen als
schadevergoeding.

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon.
 2. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening
  houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel
 3. De levering gebeurd bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet
  schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen
  binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar te Moorsel.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en
  intresten) niet is betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de
  goederen in hun staat bewaren. De verkoop wordt van rechtswege ontbonden bij niet-
  betaling op de vervaldag en de goederen worden onverwijld teruggegeven. Bij gebrek aan
  betaling van de factuur op de 10 e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning
  kan de overeenkomst door ons van rechtswege worden ontbonden. Dit alles onverminderd
  het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gestelde koper.
 8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning
  een intrest op van 12% per jaar.
 9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending
  van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10% van het
  factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het
  renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet
  nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-
  beroepsdoeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een
  vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht
 10. Waarborgen, de waarborg op een machine wordt verleend volgens de voorwaarden en
  termijnen van onze fabrikanten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een
  natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de
  producten of diensten verwerft of gebruikt, worden de betwistingen voortvloeiend uit
  onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de
  consument. In de andere gevallen kunnen zijn enkel beslecht worden door de rechtbank van
  het arrondissement Dendermonde.